Nike City Jam 2015

收到風西九自由約有 Nike 滑板比賽,又可以免費入場觀戰,當然不能放過這個機會。都算帶齊裝備,D3s + 70-200 最基本中遠距應該夠,預左唔會太遠,再加 A6000 16mm Fisheye,諗住睇下有冇機會近距離接觸。

Sony A6000 with 16mm f2.8+ECF ISO 200 f2.8 1/4000s

結果 A6000 就影了一張相,就是上圖這一張,因為沒有轉連拍模式,他跳了三四次,我都一直在高角度拍攝,到我醒覺之時他已經跳完 T^T

D3s 70-200 f2.8 VR at 200mm ISO 200 f3.2 1/4000s

當日天氣非常悶熱,我只拍了約兩小時就離開,第一次拍滑板,但收穫算不錯